Územní plán obce Tichá - schválen usnesením ZO č. 16/384/1-3

Výpis usnesení ZO č. 16 ze dne 22.02.2010 16/384:

  1. bere na vědomí informaci o projednání návrhu opatření obecné  povahy   Územního plánu Tichá      
  2. konstatuje po ověření, že Územní plán Tichá není v rozporu  s politikou  územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu        
  3. vydává dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Tichá – opatření obecné povahy č. 1/2010